History_banner

This Month in UK History

June

Nữ hoàng Queen Elizabeth II đăng quang vào tháng này của 60 năm trước

October

Ngày sinh của Người đàn bà thép, một con mắt của Harold, GMT và BB - Tất cả lịch sử trong tháng 10

December

London fog, Suttee, Jungle Book và a Turbulent Priest - Lịch sử tất cả có trong tháng 12 này